logotypy

FISZKA PROJEKTOWA

Informacje o projekcie
Projekt „Przepis na zmianę” nr RPLD 10.02.02-10-A003/17-00 .
1. Projekt „Przepis na zmianę” realizowany jest przez HRP Group sp. z o.o.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.
3. Projekt skierowany jest do osób będących pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożonych utratą pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
4. Biuro Projektu znajduje się pod adresem 90-349 Łódź, Tymienieckiego 19A.
5. Okres realizacji Projektu: 01-09-2017 / 31-12-2018.

Cele projektu

Celem projektu „Przepis na zmianę” jest utrzymanie aktywności zawodowej przez min. 66,67 % z 45 uczestniczących w projekcie osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych bądź zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego, dzięki wsparciu ich w okresie IX’17- XII’18, w procesie ponownego zatrudnienia bądź w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Planowane efekty

Wśród rezultatów projektu wymienić należy: podjęcie i utrzymanie zatrudnienia/ działalności gospodarczej przez min. 30 uczestników projektu.

Wartość projektu:
1 884 778,08 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 625 578,09 zł