logotypy

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Projekt przewiduje subsydiowane zatrudnienie dla 18 uczestników projektu, ścieżki „Zatrudnienie”.

Udzielenie wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego jest poprzedzone procesem doradztwa zawodowego prowadzącym do wypracowania Indywidualnego Planu Działania.

Zatrudnienie subsydiowane to forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników.

Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1073).