logotypy

WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE

Projekt zakłada przyznanie uczestnikom finansowego wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy w wysokości 2000 zł/mies. /osobę.

Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym ma charakter pomocy de minimis,  co pociąga za sobą obowiązek wystawienia uczestnikowi stosownego zaświadczenia  o udzielonej pomocy de minimis.

Wsparcie pomostowe realizowane jest w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie  nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa  w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego  przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.