logotypy

DOTACJA NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI

Uczestnik projektu otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokości 26 000 zł.) opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy. Oznacza to, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 stycznia 2018 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 stycznia 2019 r. włącznie, począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.

Uczestnik odpowiada za pilnowania prawidłowości wydatkowania środków wsparcia finansowego. Realizator projektu będzie dokonywał sprawdzenia (min. 2 kontrole na miejscu realizacji działalności gospodarczej), czy Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą w sposób nieprzerwany przez wymagany okres oraz weryfikacji prawidłowości wykorzystania wsparcia finansowego.

Beneficjent określa zakres wydatków, jakie mogą być ponoszone ze środków  wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej.

Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej. Może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności   gospodarczej.   Dotacja   nie   powinna   służyć pokryciu   bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W wymaganym okresie prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnikowi nie wolno zbyć przedsiębiorstwa ani dokonać przekształcenia, o którym mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych.